Voorwaarden en Privacy

Dit document bevat de Inschrijfvoorwaarden, Algemene voorwaarden en Privacy beleid van Foto InFocus.

Inschrijfvoorwaarden Foto InFocus

Inschrijven

U kunt zich op 2 manieren inschrijven, digitaal via de website www.infocus.clickof via E-mail info@infocus.clickDigitaal via het inschrijf- formulier wat u kunt invullen op onze website. Na de inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging per mail. Er komt een overeenkomst met de Foto InFocus tot stand zodra Foto InFocus je inschrijving heeft bevestigd. Foto InFocus hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, waarbij in alle gevallen het lesgeld vóór aanvang van de cursus of workshop moet zijn voldaan.

Annuleren

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Wanneer Foto InFocus je annulering 21 tot en met 14 dagen voor aanvang van de opleiding ontvangt, dan is 50% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding is het volledige lesgeld verschuldigd.

Uw inschrijving voor een opleiding is geannuleerd, wanneer dit door Foto InFocus bevestigd is. Mocht U een week na het insturen van uw annulering nog geen reactie hebben ontvangen, dan dient U telefonisch contact op te nemen met Foto InFocus.

Foto InFocus behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de opleiding niet door te laten gaan.

Foto InFocus verwacht dat de student actief aan de opleiding deelneemt. Van Foto InFocus mag je verwachten dat de opleiding die zij verzorgt van hoogwaardig niveau is. Foto InFocus heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij ziekte of verhindering van een docent doet Foto InFocus er alles aan om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, zal Foto InFocus je zo snel mogelijk informeren en de les opnieuw inplannen.

Door deelname aan een opleiding geef je Foto InFocus toestemming om het tijdens de opleiding gemaakte werk vrij te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Mits de student nadrukkelijk van te voren schriftelijk aangeeeft dit niet te willen. Foto InFocus zal bij publicatie de naam van de student vermelden.

Algemene Voorwaarden Foto InFocus

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Foto InFocus en zijn van toepassing op alle diensten van Foto InFocus.

De student/consument is iedere natuurlijke persoon die zaken of diensten van Foto InFocus afneemt of koopt of met wie Foto InFocus onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Foto InFocus  diensten en/of goederen levert aan een student/consument.

De student/consument draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Foto InFocus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de student/consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Foto InFocus worden verstrekt. Wanneer de gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn niet tijdig aan Foto InFocus zijn verstrekt, heeft Foto InFocus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die door de vertraging veroorzaakt worden volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de student/consument in rekening te brengen.

Alle informatie die door de student/consument aan Foto InFocus wordt verstrekt, wordt door Foto InFocus vertrouwelijk behandeld. De student/consument is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de student/consument verstrekte persoonlijke gegevens door Foto InFocus beheerd en bewerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Foto InFocus is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de student/consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door vertraging aan de kant van de student/consument niet langer van Foto InFocus kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Foto InFocus is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting wanneer zij daartoe door overmacht verhinderd is. Wanneer een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft Foto InFocus het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dat wat al op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat Foto InFocus een schadevergoeding verschuldigd is.

Voor de behandeling van vragen of klachten is een klachtenprocedure van toepassing. Op vragen en klachten wordt door Foto InFocus binnen 10 werkdagen na ontvangst gereageerd.

Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Foto InFocus. Foto InFocus heeft het recht alle door haar ontwikkelde materialen en de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis, ook voor andere doeleinden te gebruiken.

Wanneer één of meer bepalingen in de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in de algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Foto InFocus en de student/consument zullen op dat moment in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

De algemene voorwaarden kunnen altijd door Foto InFocus gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Tussen de student en Foto InFocus komt een studieovereenkomst tot stand met betrekking tot de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven, het lesmateriaal en de lesdagen. Wanneer er voor een opleiding specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze te vinden in de opleidingsinformatie. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. Wanneer de student zich inschrijft voor een opleiding wordt door de student tegelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geaccepteerd.

Foto InFocus verwacht dat de student actief aan de opleiding deelneemt. Van Foto InFocus mag verwacht worden dat de opleiding die zij verzorgt van hoogwaardig niveau is. Foto InFocus heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij ziekte of verhindering van een docent doet Foto InFocus er alles aan om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, zal Foto InFocus de student zo snel mogelijk informeren en de les opnieuw inplannen. Incidentele uitval van een docent of een les geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.

De studieovereenkomst eindigt automatisch na verloop van de studieduur van de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven.

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor de studiekosten zijn betaald, mag door de student alleen voor persoonlijke studie gebruikt worden en niet aan anderen worden verkocht of afgegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Foto InFocus samengestelde lesmateriaal (met uitzondering van de boeken die in de normale handel zijn) liggen bij Foto InFocus. Niets uit dit lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van Foto InFocus.

Foto InFocus mag in bijzondere omstandigheden studenten weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt in ieder geval voor studenten die fraude plegen en voor studenten die zich agressief, gewelddadig of niet volgens de algemeen aanvaarde normen gedragen. Studenten dienen zich aan de huisregels van Foto InFocus te houden en de aanwijzingen die door of namens Foto InFocus gegeven worden op te volgen.

Wanneer Foto InFocus toerekenbaar tekortschiet en de student/consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Foto InFocus beperkt tot vergoeding van de directe schade. Alleen wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Foto InFocus geldt het voorgaande niet. De aansprakelijkheid voor letselschade of dood wordt niet uitgesloten of beperkt.

Foto InFocus is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/adviezen die zij heeft gegeven. Hieronder vallen in ieder geval de informatie/adviezen gegeven door de docent of via studiemateriaal, brochures en de website.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Foto InFocus partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacy beleid (AVG)

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze studenten te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de opleidingen en diensten van Foto InFocus. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die U ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens wanneer u zich aanmeldt voor een van onze opleidingen of diensten dan vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. (uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).

Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Foto InFocus. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Foto InFocus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Communicatie: Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Ook deze gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server.

Cookies: Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden: We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden: De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen: Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens: Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van hun persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief: Onderaan iedere mailing vind u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie: Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contact- gegevens.

Cookies uitzetten: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback: We controleren regelmatig ons privacy beleid. Als U vragen hebt over dit privacy beleid, neem dan contact met ons op:

Foto InFocus  op email info@infocus.click